BR50 Cup Hamminkeln        Benchrest BR50 World Postal Match

 

Bench List

30.10.2010
BR50 Cup Hamminkeln "Light-Varmint"
                       
Target Relay Time Bench 5 Bench 6 Bench 7 Bench 8 Bench 9 Bench 10 Bench 11 Bench 12 Bench 13 Bench 14
1 1 10:00 Domaschk 1   Menke 1 Nardon 1 Isselmann 1   Giraletta 1 Baier 1   Huwel 1
2 10:45 Franzen 1 Decoster 1 Kästner 1 Sterkens 1   Hilpert 1 Caricato 1   Kröll 1 Krause 1
3 11:30 Lackas 1 Pelgrims 1 Feldmann 1 Russo 1   Scholze 1 Antonello 1   Hock 1  
2 4 12:15 Baier 2   Huwel 2 Domaschk 2   Menke 2 Nardon 2 Isselmann 2   Giraletta 2
5 13:00   Kröll 2 Krause 2 Franzen 2 Decoster 2 Kästner 2 Sterkens 2   Hilpert 2 Caricato 2
6 13:45   Hock 2   Lackas 2 Pelgrims 2 Feldmann 2 Russo 2   Scholze 2 Antonello 2
3 7 14:30 Isselmann 3   Giraletta 3 Baier 3   Huwel 3 Domaschk 2   Menke 3 Nardon 3
8 15:15   Hilpert 3 Caricato 3   Kröll 3 Krause 3 Franzen 3 Decoster 3 Kästner 3 Sterkens 3
9 16:00   Scholze 3 Antonello 3   Hock 3   Lackas 3 Pelgrims 3 Feldmann 3 Russo 3
                         
                       
31.10.2010
BR50 Cup Hamminkeln "Heavy-Varmint" (World Postal)
                       
Target Relay Time Bench 5 Bench 6 Bench 7 Bench 8 Bench 9 Bench 10 Bench 11 Bench 12 Bench 13 Bench 14
1 1 9:00 Domaschk 1 Fischer 1 Menke 1 Nardon 1 Isselmann 1   Giraletta 1 Baier 1 W. Welker 1 Huwel 1
2 9:45 Franzen 1 Decoster 1 Kästner 1 Sterkens 1 M. Welker 1 Priebe 1 Caricato 1 Gritzke 1 Kröll 1 Krause 1
3 10:30 Lackas 1 Pelgrims 1 Feldmann 1 Russo 1 Knebel 1 Scholze 1 Antonello 1 Verwijs 1 Hock 1 de Jong 1
2 4 11:15 Baier 2 W. Welker 2 Huwel 2 Domaschk 2 Fischer 2 Menke 2 Nardon 2 Isselmann 2   Giraletta 2
5 12:00 Gritzke 2 Kröll 2 Krause 2 Franzen 2 Decoster 2 Kästner 2 Sterkens 2 M. Welker 2 Priebe 2 Caricato 2
6 12:45 Verwijs 2 Hock 2 de Jong 2 Lackas 2 Pelgrims 2 Feldmann 2 Russo 2 Knebel 2 Scholze 2 Antonello 2
3 7 13:30 Isselmann 3   Giraletta 3 Baier 3 W. Welker 2 Huwel 3 Domaschk 2 Fischer 3 Menke 3 Nardon 3
8 14:15 M. Welker 3 Priebe 3 Caricato 3 Gritzke 3 Kröll 3 Krause 3 Franzen 3 Decoster 3 Kästner 3 Sterkens 3
9 15:00 Knebel 3 Scholze 3 Antonello 3 Verwijs 3 Hock 3 de Jong 3 Lackas 3 Pelgrims 3 Feldmann 3 Russo 3